Přehlídka trofejí 2010 - OMS Rakovník

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Přehlídka trofejí 2010

Myslivost > Zprávy z akcí

Okresní přehlídka trofejí zvěře v roce 2010


Letošní přehlídka trofejí zvěře ulovené v minulém roce v honitbách na území okresu Rakovník proběhla ve dnech 14.6. – 27.6.2010 v kulturním sále Domova mládeže Střední zemědělské školy v Rakovníku. Slavnostní zahájení výstavy se uskutečnilo dne 14.6.2010 od 15:00 hod. za zvuků lovecké hudby v podání Křivoklátských trubačů.
Úvodního slova se ujal Ing. Ladislav Pazák, ředitel Střední zemědělské školy v Rakovníku, v jejíž prostorech byla letošní výstava konána, a která se významně podílela na zdárném průběhu této akce. Jako další promluvil pan Pavel Pýcha, předseda Okresního mysliveckého spolku Rakovník, který rovněž přivítal všechny přítomné a pojednal o významu konání přehlídek trofejí.
S obsahem výstavy seznámil návštěvníky pan Daniel Pazák, předseda myslivecké komise Okresního mysliveckého spolku Rakovník.
V rámci letošního doprovodného programu, jehož snahou je vernisáž výstavy zatraktivnit a obohatit, proběhlo slavnostní přijímání mezi myslivce. Účastníky působivého ceremoniálu probíhajícího podle historických mysliveckých tradic byli pan Karel Breník v roli přijímajícího a paní Petra Javná, která absolvovala letošní zkoušky z myslivosti o první lovecký lístek s vynikajícím prospěchem, v roli přijímaného.
Dalším bodem doprovodného programu byla krátká četba z knihy Prezidentský hajný vzpomíná. Ukázku přečetl sám autor knihy Ing. Bohumil Martínek. Knihu s věnováním autora měli možnost získat všichni zájemci a pohovořit s autorem o jeho bohatých lesnických a mysliveckých zkušenostech získaných při jeho profesním působení na několika místech naší vlasti.
Osmičlenná hodnotitelská komise schválená státní správou myslivosti ohodnotila pro potřeby přehlídky 23 trofejí jelena lesního, 10 trofejí daňka evropského, 39 trofejí siky japonského, 9 trofejí mufloních, 344 trofejí srnce obecného, 2 trofeje prasete divokého, 4 lebky lišky obecné a 1 lebku jezevce lesního.
Medailových hodnot dosáhla 1 trofej jelena lesního (170,21 CIC – bronzová medaile), 3 trofeje siky japonského (240,40 CIC – stříbrná medaile, 239,70 CIC – bronzová medaile, 231,50 – bronzová medaile). Bronzovou medaili dále získaly 3 trofeje muflonů (190,40 CIC, 188,25 CIC a 186,50 CIC). 1 trofej srnce obecného získala medaili stříbrnou (126,45 CIC). 1 trofej prasete divokého byla oceněna medailí zlatou (124,35 CIC). Ze 4 lebek lišek získaly dvě medaili zlatou (25,70 CIC a 25,60 CIC), 1 medaili stříbrnou (24,98 CIC) a jedna medaili bronzovou (24,46 CIC).
V rámci výstavy je každoročně její část vyhrazena prezentaci prospěšné činnosti, kterou je výchova nové myslivecké generace. Tato část obsahovala materiály přibližující práci s mládeží, činnost mysliveckých kroužků na našem okrese a vědomostní soutěž pro děti Zlatá srnčí trofej.
Tyto dokumenty instaloval pan Miroslav Franěk, v jehož režii práce s mládeží na našem okrese probíhá. Stejně tak připravil i malou přehlídku historických mysliveckých dokumentů a zajímavých článků z minulosti vztahujících se k myslivosti a výskytu zvěře na našem okrese.
Součástí výstavy byla i expozice umění v podobě reprodukcí obrazů s tématikou zvěře a myslivosti od našich i zahraničních malířů, jejichž vystavovatelem byla agentura Rembrandt z Dobřichovic. Dále bylo možné prohlédnout si kolekci obrazů, jejichž autorkou je slečna Andrea Jirásková.
Výstava byla díky místu svého konání, poblíž centra města, hojně navštěvována myslivci i širší veřejností. Potěšující byl i zájem školních tříd, které výstavu navštívily v rámci výuky, a kterým byl zajištěn odborný myslivecký výklad o mysliveckém hospodaření s volně žijící zvěří.
Počet honiteb, ze kterých předložené trofeje zvěře pocházely, byl opět neuspokojivý. Z celkového počtu 74 uznaných honiteb v okrese Rakovník jich trofeje předložilo pouze 46, což je počet velice nízký a nedosahuje ani dvou třetin z celkového počtu.
Přístup některých uživatelů honiteb je, vzhledem ke společenskému i odbornému významu této akce, nepochopitelný a je škodou pro všechny a ve všech ohledech.
O to více je třeba poděkovat všem myslivcům a představitelům uživatelů honiteb, kteří si uvědomují důležitost konání těchto akcí směřujících k propagaci našeho oboru před nemysliveckou veřejností, k další možnosti získávání poznatků z chovu zvěře pro nás myslivce a trofeje k hodnocení a vystavení předkládají.
Doufáme, že tato zdárná spolupráce bude ve všech ohledech prohlubována a bude pokračovat i v dalších letech. Přáním zůstává, aby došlo k navázání oboustranně přínosné spolupráce i s dalšími mysliveckými subjekty.
Na závěr je třeba také poděkovat vedení Střední zemědělské školy v Rakovníku za poskytnutí velice vhodného místa pro konání výstavy a spolupráci při její realizaci, hodnotitelské komisi, Křivoklátským trubačům, aktérům doprovodného programu při zahájení výstavy, adeptům z probíhajícího kurzu myslivosti za pomoc při instalaci výstavy, agentuře Rembrandt a slečně Andree Jiráskové za zapůjčení vystavených obrazů, lidem zajišťujícím dozor po dobu konání výstavy a dále všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli ke zdárnému průběhu této akce.

Daniel Pazák

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky