Myslivecký sněm 5.5.2010 - OMS Rakovník

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Myslivecký sněm 5.5.2010

Myslivost > Zprávy z akcí

Okresní myslivecký sněm
5.5.2010

Dne 5. května 2010 proběhl Okresní myslivecký sněm rakovnického Okresního mysliveckého spolku. Místem pořádání této pravidelné akce byl, již po několikáté, kulturní sál Domova mládeže Střední zemědělské školy v Rakovníku, která nám při pořádání mysliveckých akcí vychází vstříc. V letošním roce probíhají v naší myslivecké organizaci volby a i náš sněm nesl, v letošním roce, přízvisko volební. S ohledem na tuto skutečnost byla přípravám a organizaci celého sněmu věnována zvýšená pozornost, aby vše proběhlo dle platných pravidel. Okresní myslivecká rada má v Rakovníku sedm členů, z nichž kandidovali čtyři členové dosavadní a dva kandidáti noví, kteří byli navrženi namísto dvou, kteří odstoupili ze své funkce. Všichni kandidující byli všemi hlasujícími delegáty zvoleni do Okresní myslivecké rady na další funkční období.

Dalším bodem byla volba členů do tříčlenné Okresní dozorčí rady, do které byl zvolen jeden nový člen. Programem sněmu dále bylo vystoupení předsedy Okresního mysliveckého spolku Rakovník, pana Pavla Pýchy, který všechny seznámil z činností spolku a myslivecké rady za uplynulé období, následované zprávami přednesenými předsedy jednotlivých komisí, ve kterých se přítomní dozvěděli údaje o náplni jejich činnosti, pořádaných akcích v minulém období a plánu další činnosti na období následující. Nedílnou součástí byla i zpráva o finančním hospodaření a návrhu rozpočtu na další rok. Zajímavou součástí programu je vždy vystoupení hostů, kterého se na začátku ujal npor. Milan Sklenář z Policie ČR, který se zabýval legislativou týkající se zbraní a střeliva a vyhodnocením uplynulého roku z pohledu dopravních nehod, jejichž příčinou jsou střety se zvěří.

Pokračovalo vystoupení MVDr. Dagmar Johnové ze Státní veterinární správy ČR, která, mimo jiné, pohovořila o nákazové situaci v chovech zvěře a výsledcích laboratorních vyšetření předkládaných vzorků, zejména zvěře černé a lišek. Ing. Libor Tomica z odboru životního prostředí Městského úřadu Rakovník, jako zástupce státní správy myslivosti, promluvil o myslivecké statistice, mysliveckém plánování, dotacích v myslivosti a požadavcích, které jsou státní správou myslivosti na jednotlivé uživatele honiteb kladeny. Hosty letošního sněmu byli i zástupci ústředí ČMMJ, o.s.

Ing. Miroslav Kraus, předseda ekonomické komise, promluvil o činnosti obchodních organizací, které zřizuje ČMMJ, o.s. a dále se podrobně věnoval otázce povinného pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu práva myslivosti. Ing. Luděk Králíček, odborný referent pro myslivost, střelectví a ekologii a tajemník myslivecké a ekologické komise, odpovídal na dotazy týkající se voleb členů do myslivecké rady ČMMJ, o.s. a jejích odborných komisí.

Výsledkem pokračování jednání sněmu, s ohledem na podzimní volby do orgánů ČMMJ, o.s., byl i návrh na kandidaturu jednoho člena do myslivecké rady ČMMJ, o.s., jednoho kandidáta na členství v kynologické komisi ČMMJ, o.s. a dále ustanovení delegáta na sbor zástupců ČMMJ, o.s. Závěrečné usnesení sněmu Okresního mysliveckého spolku v Rakovníku bylo na závěr jednání schváleno všemi přítomnými delegáty s hlasovacím právem.

Pokud bychom měli jednání sněmu zhodnotit, můžeme konstatovat, že i přes množství a obsáhlost jednotlivých témat, mělo bezproblémový průběh, bylo konkrétní, věcné a doufejme, že i velice přínosné z hlediska získání značného množství zajímavých a užitečných informací. Věříme, že toto jednání přispělo k dalšímu upevnění a prohloubení spolupráce mezi Okresním mysliveckým spolkem Rakovník se svými členy, uživateli honiteb, ve kterých naši členové právo myslivosti vykonávají a dalšími spolupracujícími subjekty.Program jednání:


 • Zahájení a přivítání delegátů a hostů

 • Uctění památky zesnulých členů

 • Seznámení delegátů s navrženým programem

 • Návrh a zvolení návrhové a volební komise

 • Předání vyznamenání navrženým členům ČMMJ

 • Zpráva předsedy OMS

 • Zpráva myslivecké komise

 • Zpráva kynologické komise

 • Zpráva ekonomické a kulturně - výchovné komise

 • Zpráva o práci s mládeží

 • Zpráva dozorčí komise

 • Návrh rozpočtu na rok 2010

 • Vystoupení hostů

 • Volba členů rady OMS

 • Volba členů dozorčí komise

 • Diskuse

 • Přednesení návrhu usnesení

 • Schválení usnesení

 • Závěr


Usnesení sněmu Okresního mysliveckého spolku v Rakovníku:


Sněm schvaluje:


 • Zprávu předsedy Okresního mysliveckého spolku Rakovník, pana Pavla Pýchy, o činnosti OMS za uplynulé období včetně vyhodnocení plnění usnesení z Okresního mysliveckého sněmu v roce 2009.

 • Zprávu myslivecké komise přednesenou panem Danielem Pazákem

 • Zprávu kynologické komise přednesenou panem Ing. Václavem Kloubem

 • Zprávu kulturně - výchovné komise a zprávu ekonomické komise o finančním hospodaření přednesené panem Ing. Pavlem Vomastkem

 • Navržený finanční rozpočet OMS na rok 2010 podle jednotlivých kapitol

 • Zprávu dozorčí komise přednesenou panem Jiřím Fuchsem

 • Sněm odhlasoval zvolení Okresní myslivecké rady v tomto složení: p. Pavel Pýcha, Ing. Pavel Vomastek, Ing. Václav Kloub, Ing. Radek Gregor,  p. Daniel Pazák, p. Michal Urban, p. Luboš Trejbal na další volební období

 • Volbu členů dozorčí komise v tomto složení: p. Jiří Fuchs, p. Bohumil Dvořák, pí. Blanka Boušková

 • Kandidáta Mgr. Věroslava Heriána do kynologické komise ČMMJ

 • Delegáta na sbor zástupců pana Pavla Pýchu

 • Kandidáta do myslivecké rady ČMMJ pana Pavla Pýchu


Sněm bere na vědomí:

 • Zprávu Okresní dozorčí komise přednesenou panem Jiřím Fuchsem

 • Obsah vystoupení hostů: npor. Milana Sklenáře, MVDr. Dagmar Johnové, Ing. Libora Tomici, Ing. Miroslava Krause, Ing. Luďka Králíčka

 • Výsledky voleb do dozorčí komise

 • Výsledky voleb do návrhové komise

 • Výsledky voleb do volební komise

 • Výsledky voleb do Okresní myslivecké rady

 • Zprávu o činnosti kroužků práce s mládeží přednesenou panem Miroslavem Fraňkem


Sněm ukládá:

 • Delegovaným zástupcům mysliveckých sdružení a honebních společenstev, aby předali informace z jednání Okresního mysliveckého sněmu všem členům mysliveckých sdružení a honebních společenstev


Radě Okresního mysliveckého spolku:

 • Dodržovat schválený finanční rozpočet na rok 2010 včetně rozpočtové kázně podle jednotlivých kapitol

 • Účinně spolupracovat a kvalitně pomáhat fungujícím kroužkům mladých myslivců

 • Průběžně informovat členy ČMMJ okresu o mysliveckém dění


Usnesení bylo na řádném sněmu Okresního mysliveckého spolku v Rakovníku schváleno všemi přítomnými delegáty s hlasovacím právem.


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky