Květen 2019 - OMS Rakovník

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Květen 2019

Zprávy z OMR

Usnesení sněmu Okresního mysliveckého spolku, z.s. Rakovník
přijaté dne 22.května 2019.


Sněm schvaluje:
1. Zprávu předsedy Okresního mysliveckého spolku Rakovník o činnosti OMS za uplynulé období,včetně vyhodnocení plnění usnesení z mysliveckého sněmu v roce 2018.
2. Zprávu myslivecké komise za rok 2018.
3. Zprávu kynologické komise za rok 2018.
4. Zprávu střelecké komise za rok 2018.
5. Zprávu kulturně
výchovné komise za rok 2018.
6. Zprávu o finančním hospodaření OMS za rok 2018.
7. Navržený finanční rozpočet OMS na rok 2019.Podle jednotlivých kapitol.
8. Zprávu p.Miroslava Fraňka o konání okresní soutěže „Zlatá srnčí trofej", činnosti mysliveckých kroužků na okrese Rakovník za rok 2018.        
9. Volbu delegáta na sbor zástupců ČMMJ,z.s., konaného dne 8.6.2019 pana Pavla Pýchu.
10. Jednat s ČMMJ o odkupu 33% podílu z budovy OMS Rakovník.

Sněm bere na vědomí:
- Zprávu Okresní dozorčí komise přednesené panem Jiřím Fuchsem.
- Obsah vystoupení hostů: Ing.Libora Tomici z MěÚ Rakovník, MVDr.Štěpána Plašila ze Státní veterinární správy Rakovník, Ing.Vladimíra Nechutného z ČMMJ.
- Výsledky volby do návrhové komise.

Sněm ukládá:
- Delegovaným zástupcům MS a HS, aby předali informace z jednání okresního mysliveckého sněmu všem členům v místních mysliveckých spolků a honebních společenstvech.
- OMS zajistí okresní kolo soutěže “Zlatá srnčí trofej“ konané 15.6.2019 v Lužné.

Radě Okresního mysliveckého spolku ČMMJ sněm ukládá:
1. Dodržovat schválený finanční rozpočet na rok 2019, včetně rozpočtové kázně podle jednotlivých kapitol.
2. Účinně spolupracovat a kvalitně pomáhat fungujícím kroužkům mladých myslivců.
3. Průběžně informovat členy ČMMJ, OMS Rakovník o mysliveckém dění.
4. Připomínkovat otázky ke zkouškám z myslivosti k myslivecké radě ČMMJ, z.s. Praha vzhledem k jejich obsahu, kvalitě a kvantitě.
5. Sestavit s ČMMJ, z.s. Praha kupní smlouvu na odkoupení 33% podílu ceny z budovy OMS Rakovník ve Vysoké ul.č.84, a sestavení splátkového kalendáře na maximální dobu 8 let.

Usnesení bylo na řádném sněmu OMS Rakovník dne 22.května 2019 schváleno všemi přítomnými členy s hlasovacím právem.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky