Hodnocení trofejí 2009 - OMS Rakovník

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Hodnocení trofejí 2009

Myslivost > Zprávy z akcí

Hodnocení trofejí zvěře ulovené v roce 2008

Ve dnech 1. a 3.6.2009 proběhlo na základě pověření Městského úřadu, Odboru životního prostředí v Rakovníku hodnocení trofejí zvěře ulovené v minulém roce na území okresu Rakovník, ve kterém hospodaří 74 uživatelů honiteb na celkové výměře honební plochy 80873 ha (31310 ha - lesní půda, 46186 ha - zemědělská půda, 849 ha - vodní plochy, 2528 ha ostatní pozemky), přičemž 28 honiteb je vlastních a 46 honiteb společenstevních. Podle způsobu využívání je 12 honiteb ve vlastní režii a 62 honiteb pronajatých.

Hodnotitelská komise schválená státní správou myslivosti v počtu 8 členů se sešla v budově Okresního mysliveckého spolku v Rakovníku v tomto složení:
Ing. Jan Hamřík (předseda), členové: Ing. Miroslav Pecha, Ing. Libor Tomica, p. Pavel Pýcha, p. Karel Breník, p. Martin Bretšnajdr, p. Jiří Lengyel, p. Lukáš Vápeník.

Hodnocené trofeje zvěře pocházely ze 43 honiteb rakovnického okresu, tj. 58% zastoupení uživatelů honiteb. Trofeje zvěře byly předloženy k hodnocení v následujím druhovém zastoupení a počtech:

Jelen lesní: 27 ks
Daněk evropský: 15 ks
Sika japonský: 55 ks
Muflon: 8 ks
Srnec obecný: 296 ks
Liška obecná: 4 ks
Jezevec lesní: 1 ks

Rozdělení do věkových tříd:

Druh zvìøe

I.

II.

III.

Vìk nehodnocen

Jelen lesní

20

4

3

0

Danìk evropský

12

2

1

0

Sika japonský

42

11

0

2

Muflon

5

3

0

0

Srnec obecný

151

53

88

4

Chovná hodnota:

Druh zvìøe

Prùbìrní a
lovní

Chovní

Chovná hodnota
nehodnocena

Jelen lesní

24 (89%)

3 (11%)

0

Danìk evropský

12 (80%)

3 (20%)

0

Sika japonský

33 (61%)

21 (39%)

1

Muflon

8 (100%)

0 (0%)

0

Srnec obecný

266 (91%)

26 (9%)

4

Zhodnocení a názor na správnost provedeného lovu z chovatelského hlediska si u jednotlivých druhů zvěře může každý udělat sám na základě výše uvedených údajů. Komentář si jistě zaslouží počet z chovatelského hlediska nesprávně ulovených jedinců zvěře Sika japonský, který překračuje více než jednu třetinu z celkového počtu předložených trofejí této zvěře, přičemž žádný ulovený kus této zvěře není zařazen do III. věkové třídy. I přesto, že je tento druh zvěře alochtonního původu a v mnoha lokalitách má na ekosystémy, ve kterých se vyskytuje větší či menší negativní vliv způsobený obecně známými faktory, určitě by si tato krásná zvěř zasloužila zodpovědnější posuzování svého věku a následně chovné hodnoty tak, jako ostatní druhy zvěře.

Trofeje zvěře, které hodnocením prošly byly následně vystaveny na Okresní myslivecké výstavě na hradě Křivoklátě ve dnech 14. - 27.6.2009 o níž je pojednáno v oddíle Myslivost - Výstavy. Popis a fotodokumentace trofejí zvěře hodnocených bodově jsou umístěny taktéž na našich internetových stránkách v oddíle Fotogalerie roku 2009.

Na závěr je třeba vyslovit přání, aby byl v příštích letech větší zájem uživatelů honiteb a lovců trofeje ulovené zvěře k hodnocení předkládat a následně vystavovat, aby byla tato činnost, v rámci našeho oboru, chápána jako významná událost s pozitivním přínosem v odborném i společenském ohledu.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky